Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.ambervita.lt (toliau – el. parduotuvėje), kuri priklauso Gintarei Jonaitytei (toliau Pardavėjui), individuali veikla pagal pažymą Nr.720496.
1.2 Pirkėjas yra asmuo, perkantis el. parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis el. parduotuvės paslaugomis (toliau – Pirkėjas).
1.3. Naudotis el. parduotuve ir joje pirkti turi teisę juridiniai asmenys, kurie veikia per įgaliotus atstovus ir fiziniai asmenys, užsiregistravę el. parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.4 punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Pirkėjas neturi teisės pateikti prekių užsakymo el. parduotuvėje, jeigu jis nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka, ir (ar) nesutinka su jų dalimi. Tokiais atvejais Pirkėjas neturėtų užsakyti prekių el. parduotuvėje. Tuo atveju, jei Pirkėjas užsisako prekių el. parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis Taisyklėmis.
1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo tipą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka“). Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pirkėjas savo užsakymo lange ir el. paštu gauna pranešimą , kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.7 El parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Pirkėjui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.
1.7.1 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka el. parduotuvėje siūlomas prekes ir paslaugas.
1.7.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.7.3. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas el. parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti el. parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, teikiamų paslaugų saugumui bei (ar) stabilumui.
1.7.4. Pardavėjas, atsižvelgdamas į el. parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę apriboti registruotų Pirkėjų skaičių.
1.8 Pardavėjas turi teisę nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
1.8.1 Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo. Jis praneša Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Šiuo atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, išlieka galioti visos teisės ir pareigos, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais.
1.9. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

 1. Registracija el.parduotuvėje www.ambervita.lt

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali, užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo turi būti pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.3 Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie el. parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti slaptažodį, kurį sudarytų iš ne mažiau kaip 8 simboliai, panaudojant ir didžiąsias, ir mažąsias raides, skaičius ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas, kad jo sukurti prisijungimo duomenys būtų pakankamai sudėtingi ir saugūs. Pirkėjas taip pat yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, ar kt.), kurie el. parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
2.4. Pirkėjas atsako už tai, kad el. parduotuvės registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Tuo atveju, jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo skubiai juos atnaujinti. Pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba asmens duomenims pasikeitus, jų nepakeitė ir nepapildė.
2.5. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie el. parduotuvės sistemos. Pardavėjas nėra laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el.t parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
2.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti, papildyti ar panaikinti registracijos duomenis ir savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka teisės naudotis el. parduotuve ir joje pirkti. Norėdamas vėl naudotis šia parduotuve, Pirkėjas privalo iš naujo užsiregistruoti el. parduotuvėje.
2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo paskyros el. parduotuvėje administravimui, Pirkėjo identifikavimui, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis el. parduotuvės paslaugomis.
2.7.1 Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar/ir asmeninių pasiūlymų teikimo tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir joje pažymint atitinkamus sutikimo laukus.
2.7.2 Kokie asmens duomenys, kokiais tikslais yra renkami, tvarkomi, saugomi yra nurodyta Pardavėjo Privatumo politikoje. Jei Pirkėjas naudojasi el. parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir tikri.
2.7.3 Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.9 Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant el.parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai yra siunčiami iš interneto serverio).

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu ambervita@ambervita.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu ambervita@ambervita.lt arba telefonu: +370 6 15 2 7 522.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.

 1. Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą ir apmokėjimą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, taip pat Pirkėjas patvirtinimo pranešimą mato savo užsakymo lange el. parduotuvėje.
5.3 Pirkėjas, apsilankęs el. parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
5.3.1 Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą; pavardę; adresą, kuriuo bus pristatomos prekės; telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
5.3.2 Toliau Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą. Dar vėliau Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo el. parduotuvėje būdų:
5.3.2.1 atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Mokėjimai vykdomi per Paysera sistemą. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio, o grįžtant į internetinę parduotuvę neperduodami. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.3.2.2 Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.3.2.3 Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Pirkėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Kitu atveju bus laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
5.3.4. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, el. parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna el. parduotuvė. Kartu laikoma, jog tarp Pirkėjo ir el. parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai el. parduotuvė gauna pavedimą iš Pirkėjo.
5.3.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, el. parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės, jų kaina, pristatymo būdas bei Pirkėjo pateikti duomenys.
5.3.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi, pagal Pirkėjo užsakymą, prekių siuntinys pradedamas formuoti tik el. parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

5.3.7 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti sąskaitą – faktūrą, suformuotą iš Pardavėjo pusės ir pateiktą el.paštu, nurodytu Užsakymo formoje arba gyvai perdavus su preke per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos suformavimo datos. Pradelsus šį sąskaitos – faktūros apmokėjimo terminą, bus pradėti skaičiuoti delspinigiai – 0,04 Eur. už kiekvieną uždelstą dieną nuo įsiskolinimo sumos ir taikomos įsiskolinimo sąlygos, nurodytos šios Sutarties 10.8 punkte.

5.3.8 El. parduotuvė, gavusi pranešimą, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
5.3.9 El. parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu el. parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o el. parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl el. parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.
5.4 Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis el. parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis, prie užsakymo nurodytomis, sąlygomis.
5.5 Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
5.6 Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas el. parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

 1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.ambervita.lt

6.1 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
6.2 Pirkėjas sutinka, jog jam, elektroniniu būdu pateikiant užsakymą el. parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

 1. Prekių pristatymas Pirkėjui

7.1 El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje bei užsienyje.
7.2 Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės prekių užsakymo lange ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis priklauso nuo Pirkėjo užsakytų prekių krepšelio pristatymo būdo ir svorio.
7.3 El. parduotuvė stengsis, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti dėl to garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, apie tai informuodamas Pirkėją el. laišku. Pirkėjas el. laišku gali suderinti ir nesančių prekių į esančių el. pardutuvėje keitimą.
7.4 Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo numatytos pristatymo dienos.
7.5 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Prekes Pirkėjui per 2 (dvi) – 3 (tris), darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo Pirkėjui el. laišku momento. Šie terminai gali keistis ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.6 Prekės, užsakytos el parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:
o per LP Express paštomatus;
o per LP express kurjerius Pirkėjo nurodytu registracijos formoje tiksliu ir aiškiu adresu
o Pardavėjas (išimtinais atvejais) už sutartinę kainą, kuri yra suderinama su Pirkėju.
7.6.1. Pasirinkę paslaugą „LP Express paštomatai“, turėsite galimybę iš sąrašo pasirinkti labiausiai tinkantį ar arčiausiai esantį LP Express paštomatą.
7.6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, pasirinkęs paslaugą „LP Express kurjeriai“. Tuo atveju, kai el. parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę išduoti užsakytas prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.6.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.7 Jeigu prekės pristatymas ar atsiėmimas yra neįmanomas ar neįvykdytas dėl Pirkėjo kaltės (pvz.: neatsiėmė laiku iš LP paštomato) arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis el. parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami, išskaičiavus prekių pristatymo ir grąžinimo mokesčius pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas po LP ekspress nepristatytų prekių pranešimo gavimo el. paštu momento Pardavėjui. Prekės gali būti pakartotinai siunčiamos, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami arba ne, suderinus su Pirkėju, tik išskaičiavus prekių pristatymo ir grąžinimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių prekių pristatymas nėra įmanomas, Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį, kuris galiojo prekių užsakymo pateikimo momentu, neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
7.8 Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu pasiimta siunta iš LP ekspress paštomato gauta sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.9 Pirkėjas visais atvejais pristatymo „LP ekspress kurjeris“ metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 1. Prekių kokybės garantijos

8.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomos bendrai prie prekės aprašo.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių a r kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
8.3 Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už el. internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę ir kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
8.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. Keitimasis informacija
  9.1 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu – ambervita@ambervita.lt arba telefonu +370 615 27522.
  9.2. Pardavėjas pranešimus siunčia ir kontaktuoja su Pirkėju registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
 2. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Perkant el. parduotuvėje, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai, tinkamos kokybės, prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.
10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 10.3. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių gavimo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ambervita@ambervita.lt, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
10.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
10.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
10.3.6 el. parduotuvė įsipareigoja, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos, pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą.
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 10.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pakeisti analogiškomis tinkamomis arba grąžinami sumokėti pinigai Pirkėjui. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma tik į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekes, neskaitant kainos už pristatymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.7 Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu. Pinigai grąžinami gavus raštišką Pirkėjo pageidavimą.

10.8 Pirkėjui atsisakius priimti ir sumokėti ar pasiimti ir sumokėti už prekę iš el.parduotuvės kurjerio pristatymo momentu ar LP paštomate (ar pradelsus LP pašto nurodytą pasiėmimo terminą) ir apie prekės atsisakymą neinformavus el.paštu ambervita@ambervita.lt per 5 (penkias) valandas nuo Užsakymo pateikimo el.parduotuvėje, Pirkėjas privalo sumokėti prekės grąžinimo mokestį (10 Eur.) pagal sugeneruotą sąskaitą – faktūrą iš Pardavėjo pusės ir išsiųstą el.paštu, nurodytu Užsakymo formoje per 5 (penkias) darbo dienas nuo išsiuntimo.  To nepadarius, apgailestaujame, bet priešingu atveju būsime priversti perduoti duomenis apie Jūsų mokumą skolininkų administravimo informacinei sistemai, o įsiskolinimą išieškoti teismine tvarka arba kreipiantis į skolų išieškojimo bendrovę ir papildomai pritaikant skolos administravimo išlaidas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad el.parduotuvės Užsakyme nurodyta suma tam tikrais atvejais gali skirtis nuo tos sumos, kuri gali būti perduodama, pavyzdžiui, skolų išieškojimo bendrovei tolesniam Jūsų įsiskolinimo valdymui (pavyzdžiui, jeigu apmokėsite tik dalį  įvardintos sumos, tai aukščiau minėtų veiksmų imsimės su kita dalimi sumos, t.y. faktine Jūsų įsiskolinimo suma).

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
12.3 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.
12.4 Visi pranešimai el. parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu ambervita@ambervita.lt arba telefonu +370 615 27522.
12.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.